mercredi 4 février 2009

Tous les établissements publics étaient ouverts

Tous les établissements publics étaient ouverts aujourd’hui, dont les Ministères. Les écoles ont toutes continué à travailler, même l’Ecole privée Catholique St Famille à côté de Mahamasina.

Ministeran'ny Atitany - Didim-pitondrana laharana faha-1919/2009

Ananganana Delegasiona manokana eo anivon’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo

NY MINISITRY NYATITANY ,
Araka ny Lalàm-panorenana;
Araka ny lalàna laharana faha-93-005 tamin’ny 26 janoary 1994 anoritana ny politika ankapobe itondrana ny fanapariaham-pahefana;
Araka ny làlana laharana faha-94-008 tamin’ny 26 aprily 1995 mikasika ny fandaminana sy ny fomba fiasa ary ny anjara raharahan’ny Vondrom-paritra anapariaham-pahefana;
Araka ny hitsivolana laharana faha-2007-001 tamin’ny 8 oktobra 2007 mikasika ny fifidianana any amin’ny Kaominina;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2007-022 tamin’ny 20 janoary 2007 anendrena ny Praiministra sady lehiben’ny Governemanta;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2008-427 tamin’ny 30 aprily 2008 novaina sy nofenoin’ny didim-panjakana laharana faha-2008-596 tamin’ny 23 jona 2008, laharana faha-2008-766 tamin’ny 25 jolay 2008 ary laharana faha-2009-001 tamin’ny 4 janoary 2009 anendrena ireo Mpikambana ao amin’ny Governemanta;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2009-130 tamin’ny 21 janoary 2009 mametra ny anjara raharahan’ny Minisitry ny Atitany sy fandaminana ankapobe ny Ministerany;
Araka ny tatitra laharana faha-152- MINTER/PRFPOL/AG/ Cf tamin’ny 30 janoary 2009 mikasika ny anjara raharaha sy ny fomba fiasan’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo;

DIA MAMOAKA IZAO DIDY IZAO:

Andininy voalohany
- Atsangana ny delegasiona manokana ahitàna mpikambana telo ao amin’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo izay hisahana vonjimaika ny andraikitra nomena ny ben’ny tanàna sy ireo mpikambana ao amin’ny birao mpanatanteraka sy ny Filan-kevitra monisipalin’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo, Faritra Analamanga.

Andininy 2
- tendrena ho mpikambana ao amin’ny Delegasiona manokan’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo ireto olona voalaza anarana manaraka ireto:

- Andriamatoa Guy Rivoniaina RANDRIANARISOA, Filoha;
- Andriamatoa Edouard RAZAFIMANANTENA , Lefitra voalohany
- Andriamatoa Patrick RAZAKAMANANIFIDINY, Lefitra faharoa

Andininy 3
- Ny Lehiben’ny Faritra Analamanga, ny Prefet de Police ho an’ny Tanànan’Antananarivo no miadidy , araka ny tandrify azy avy, ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao izay havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblikan’ny ary hampahafantarina amin’izay rehetra mety ilàna azy.

Antananarivo, ny 3 febroary 2009
Gervais RAKOTONIRINA

Fitsidihan'ny minisitry ny angovo sy ny harena an-kibon'ny tany ny site thermique lehiben'ny Jirama eny AmbohimanambolaNitsidika ny asa fananganana ny site thermique lehiben'ny Jirama eny Ambohimanambola androany ny minisitry ny angovo sy ny harena an)kibon'ny tany Elysé Razaka nijery ny fivoaran'ny asa. hanohanana ny famatsiana herin'aratra eto Antananarivo sy ho fiatrehana ireo fivoriambe ho raisin'ny Madagasikara amin'ity taona ity sy @ 2010 no nananganana ity site ity.
25 MW ny tanjak'ity site ity izay handray an-tanana ny 1/10 n'ny filàna ary hiatrehana ny fatapahan'Andekaleka @ taona 2010 nohon'ny asa hatao eny. Mpiasa 160 no miandraikitra ity fanamboarana ity ary maherin'ny 63 tapitrisa dolara ny totalibidin'ny asa.
Tsy A/vo ihany no hanaovana fanatsarana fa ireo faritra hafa toa an'i Toliara, Toamasina, Fianarantsoa ary Antsiranana. Tanana 100 no hiandraiketan'ny Jirama amin'izao, 15 no mbola tsy nahazo groupe vaovao ary ny volana febroary sy jona no ho tonga ireo groupe ireo.
Ny orinasa Sheritt moa no miandraikitra ny asa fanamboarana eny Ambohimanambola.

- Tsy misolotena ny mpiasa sy ny syndicat n'ny Jirama ireo olona mitondra sora-baventy eny @ 13 mai araky ny nambaran'ny Jirama.

- Tsy misy olana ny famatsiana ny solika eto Mkara hoy ny minisitry ny angovo. Mandeha tsara ny famatsiana ary ampy ny tahiry.
 
http://www.nivapas.com Annuaire
nivapas