vendredi 26 juin 2009

Hafatry ny Filoha Marc Ravalomanana, ho an'ny 26 jona 2009

Ry malagasy mpiray tanindrazana,

Nisafidy ny andro androany aho hilazako ny hafatra amin’izao vanin’andro hiarahantsika mahalala izao

Miarahaba ny vahoaka malagasy amin’ny maha ray i Dada. Tsy misy ray mahafoy zanaka tokoa mantsy ary voafidy ara – pomba demokratika hitondra ny tany sy ny fanjakana koa ny tenanay.

Ny 26 jona no fankalazan tsika isan –taona ny fetin’ny fahaleovantena sy ny foloalindahy. Niomana fatratra arak’izay azo atao isika mba ho sahaza sy ho mendrika ny vahoaka malagasy sy Madagasikara ny fankalazana izany tamin’ity 26 jona 2009 ity ary indrindra ny fandraisana ny fivoriamben’ny vondrona Afrikana satria miaraka ireo fotoana ireo. Nanomboka ny fifampiraharahana tamin’ireo firenena vonona hanampy antsika amin’ny fomba hanatanterahana izany fandraisana ny fivorian’ny firenen’ny Vondrona afrikana izany. Nanomboka ny fanamboarana ny fotodrafitr’asa toy ny toeram – pivoriana, na ny centre de conférence, ny trano fandraisam – bahiny, ireo trano hipetrahan’ny filoham – pirenena villa, ny fanitarana ny seranam – piaramanidina, ny lalana ary ny fanafarana ireo fiara izay hilaina amin’izany fivoriambe izany.

Vita ara – potoana avokoa ny zava – drehetra ary tonga ara – potoana ny entana izay nafarana. Tao dia tao ireo firenena izay nandefa sy nilaza fa vonona hanampy antsika amin’ny fandaminana rehetra sy ny filaminana. Nanantena, niandrandra izany fotoan – dehibe izany ny Vahoaka Malagasy tia fandrosoana. Ny firenena mpiara – dia an’i Madagasikara sy tia an’i Madagasikara. Nohamafisina tany leCaire ny fandraisan’i Madagasikara io sommet io. Hafatra mampatsiahy fa azontsika natao tsara ny nisafidy ny fampandrosoana ity firenena malalantsika ity. Hafatra mampatsiahy fa azontsika sahady ny laza amam – boninahitr’i Madagasikara raha vitantsika ny fandraisana izany fivoriana avo lenta izany. Hafatra milaza fa manana ny maha izy azy i Madagasikara. Hafatra ihany koa hilazako fa mahavita zavatra ny malagasy. Maro ny lalana vita aman’aliny kilometatra. Tafiditra an – tsekoly ny zanaky ny Vahoaka Malagasy maro. An – tapitrisa ny aina voavonjy vita vaksiny. Niakatra avo efatra eny dimy eny ny vokatr’ireo tantsaha. Betsaka ireo orin’asa nijoro sy nitsangana teto Madagasikara. Hafatra ilazako fa tena tamin’ny herintsika rehetra no niasantsika, nanatatanterahantsika ny fampandrosoana haingana sy maharitra an’i Madagasikara. Hafatra ilazako ny dingana marobe efa vitantsika.hafatra hanehoako ihany koa fa nahatoky antsika izao tontolo izao ka nanampy arak’izay azo atao. Tao ny vondrona eropeana izay nampitombo avo telo eny ny vola natolony an’i Madagasikara. Tao ny banky iraisam – pirenena,tao ny firenena toy ny norvegiana, ny japoney, ny sinoa, ny alemana, ny firenen – drehetra mba ahatonga an’i Madagasikara ho fitaratra.

Voagejan’ny fitondrana tsy ara – dalàna anefa ny firenena sy ny Vahoaka Malagasy ankehitriny. Vokatry ny fanonganam – panjakana izay nitranga teto amin’ny nosy malalantsika ity, nataon’ireo olom – bitsy nandrodana ny demokrasia, nanitsakitsaka ny lalàm – panorenana. Potika tanteraka ny rafi – piarahamonina sy ny toe – karena malagasy, mijaly ny Vahoaka Malagasy. Miharatsy isan’andro isan’andro ny toe – draharaha. Voahitsakitsaka ny zo maha olona. Tany tsy misy fanjakana fa toa fanjakan’ny baroa. Halatra, fandrobana, fanimbana fananana no hiainana isan’andro, herisetra, fisamborana, fanagadrana tsy amin’antony no miseho ary fampiasan – kery no fomba hitondrana ny fanjakana ankehitriny. Mandry andriran – dratsy lava izao ny Vahoaka. tsy nisy nisaintsaina na nanampo satria tsy fombantsika malagasy izany zavatra mitranga izany. Tsy nampoizina. Tsapan’ny Malagasy rehetra ary fa potika ny toe – karena malagasy. Miha sahirana ireo vahoaka tsy mandady harona. Ireo orin’asa mikatona, lasa nody niala an’i Madagasikara. Ireo olona tena sahirana tsy mahazo izay zavatra ilainy an – davan’andro intsony.

Ry Vahoaka Malagasy, tsy kivy anefa isika, tsy ketraka fa manome toky anareo aho hanao izay arak’izay azo atao hamerenana indray ny ara – dalàna hanajana ny lalàm – panorenana. Izay ihany no fomba hisian’ny fampandrosoana haingana sy hametrahana ny filaminana eto amin’ny tany sy ny fanjakana.

Vao namafisin’ny vondrona SADC fa tsy maintsy averina amin’ny ara – dalàna ary tsy maintsy hampiana i Madagasikara ahafahany miverina sy manaja ny lalàm – panorenana. Ren’izao tontolo izao ny antso mila vonjy ataontsika. Fantatr’izao tontolo izao ny zava – mitranga. Melohan’izao tontolo izao ny zavatra tsy ara – dalàna, fanonganam – panjakana izay nitranga, ary nahaton’izao tontolo izao indrindra ireo mpamatsy vola ny fanampiana rehetra izay omena an’i Madagasikara. Tamin’ity herinandro ity dia nahatratra 118 million de dollar ny an’ny vondrona eropeana nofoanana, toy izany koa ny an’ny banque mondiale. Mahatratra 578 million anefa ny vola nampanantenainy fa homena an’i Madagasikara hanatanteraka ny ezaka sy ny sori – dalàna nomentsika. Mendrika ny hanana ny ho aviny ny Vahoaka Malagasy.

Miantso ireo tia tanindrazana aho, miantso ireo mikatsaka marina ny tombontsoan’ny firenena aho, hiara mientana hiara hijoro hitady izay lalana rehetra ialantsika amin’izao fahasahiranana izay mahazo ny firenentsika izao. Azoko sary an – tsaina, azonao sary an – tsaina, tsapantsika ny ratra, ny alahelo, ny adintsain’ny vahoaka Malagasy vokatr’izao fanonganam – panjakana nitranga izao.

Koa miantso manokana anareo mpitondra tsy ara – dalàna amin’izao fotoana izao aho, henoy ny feon’ny fieritreretanareo, diniho ny zavatra misy ary alao ambony, alao ambany. Mandalo fitsapana ny firenentsika. Mino sy manantena aho fa tsy maintsy hiara – hientana isika hikatsaka hatrany ny soa toavina amahana izao firenena izao.

Reko ny antsonareo, miantso ahy hiverina an – tanindrazana. Aza matahotra ianareo, fa hiverina tokoa aho, tsy maintsy tafaverina aty Madagasikara ary tsy maintsy miasa ho an’ny firenena aho. Miasa miaraka isika, izay no fahombiazana. Ary hiasa hiaraka amin’ny hery rehetra misy tsy hanavahana an’iza na iza, hifamela isika.

Midera sy mankasitraka ny fitiavan – tanindrazana sy ny herim –po asehonareo aho. Tao ny fikambanan’ny vehivavy, ny mpianatra, ny avy amin’ny fiangonana, ny mpanao gazety, ny mpiasam – panjakana, ny tantsaha mpamokatra, mijoro am – pilaminana, mitaky ny famerenana ny demokrasia sy ny fanajana ny lalàm – panorenana. Amin’izao 26 jona fankalazana ny fahaleovantenan’i Madagasikara izao. Misy sahy milaza ve fa vahoaka manana ny fahafahany tokoa ny vahoaka malagasy. Misy sahy milaza ve fa manara – dalàna ny mpitondra ankehitriny ?

Porofo ilazantsika fa tsy mankasitraka izao fitondrana misy izao ny firenen – drehetra dia nanapa – kevitra ny masoivoho rehetra tsy hanotrona ny fankalazana ny 26 jona. Koa maika fa isika malagasy. Miantso ny Vahoaka Malagasy ary aho hanamarika ny faha 26 jona amin’ity taona ity mba hanao izany am – pahanginana, am – pitiavan – tanindrazana feno, am – pandinihan – tena, hivavaka ho an’ny firenena. Ho fanajantsika ireo namoy ny aina, ireo naratra, ireo mbola mahatsiaro fangirifiriana sy mijaly vokatr’iny fanonganam- panjakana iny. Andeha isika samy hijanona any an – tokantrano, hiombom – bavaka manoloana ny zava – misy. Mihaino vavaka tokoa Andriamanitra ary mino sy manantena isika fa tsy maintsy hamaly izy.

Tsy afaka ny hilaza ho mahaleotena isika raha izao no zavatra hiainan’ny Vahoaka Malagasy ary tsy afaka ny hilaza ho mahaleotena isika raha tsy miverina ny ara – dalàna ka hajaina ny lalàm – panorenana. Ry Malagasy tia tanindrazana, mafy tena mafy tokoa ny manjo ny Vahoaka Malagasy, koa mino aho fa samy tonga ny fotoana ahatsiarovantsika tena tsirairay avy. Mino aho fa samy nandre ny valin’ny fivoriana nataon’ny vondrona SADC isika dia ny fifanantonana, fifanakalozan – kevitra izay ataon’ireo ankolafin – kery rehetra misy hifampidinika izay mahasoa ny firenentsika. Efa nasehoko hatrany am – piandohana ny finiavako hifampidinika, ary ny fametrahako ambony ny tombontsoam – pirenena. Mahatoky aho ny fahendren’ny Vahoaka Malagasy izay mandrindra sy mandala mandrakariva ny fihavanana. Aoka re ny ambom – pon’ny tsirairay avy mba hampandeferina fa ny soa toavina Malagasy, ny tombontsoa ambonin’ny firenena no iarahamijery. Isika samy malagasy ihany no afaka mamaha sy mahita izay vahaolana. Ireo mpiaramiombon’antoka amintsika dia manao fanelanelanana sy manamora ny fifampidinihana ihany. Mankasitraka tanteraka ny fampihavanam – pirenena aho na ny réconciliation. Manana ny soa toavina malagasy isika. Koa ny tombontsoam – pirenena hoy aho aminareo no lolohavina an – tampon’ny loha. Mino sy manantena aho fa Vahoaka hendry ny Vahoaka Malagasy. Olon – kendry ireo mpanao politika, samy hifandinika ary ho porofointsika ho fantatr’izao tontolo izao fa mahalala ny tokony ataony ny Vahoaka Malagasy. Koa eto am – pamaranana dia miantso ny lafin – kery rehetra misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana aho, miantso ny foloalindahy, ny mpitandro ny filaminana rehetra mba samy hanao ny asany ho an’ny Tanindrazana ary hanohana ny ara – dalàna.

Mino aho, manantena isika fa amin’ny fankatiavana ihany amin’ny fifamelana no ahafahantsika miroso amin’ny famerenana indray ny ara – dalàna eto amin’ity firenena ity. Tsy misy olona izay tsy diso akory, ary soa lavo ahay hamindra.
Manantena ary aho fa voarainareo ny hafatra, ny teny tiako ambara.

Homba antsika mandrakariva Andriamanitra.

Le député Mémé a été arrêté (25 Juin 2009)

Yves Aimé Randrianarison plus connu sous le pseudonyme député Mémé a été appréhendé par des forces policières dans l’après – midi de jeudi. Il a été arrêté au sortir du Magro Ankorondrano où il a avait été avec les partisans de la légalité. La voiture que conduisait le député Mémé a été suivie par un 4X4 blanc pleine de policiers en cagoule sur près de 300 mètres. Arrivé à une intersection, où stationnaient des camions des forces de l’ordre, la voiture du député Mémé a été encerclée par les forces de l’ordre. Le député ainsi qu’une femme qui l’accompagnait et son garde du corps ont été emmené directement à Ambohibao, siège du Comité National Mixte d’Enquête

On ignore encore les raisons de cette arrestation mais les suppositions vont dans le sens où celui – ci est un des personnes les plus écoutés par les légalistes. Yves Aimé Randrianarison est en effet un des leaders du mouvement légaliste qui s’oppose depuis le 21 mars à la HAT. Il faisait partie de la délégation de la mouvance Ravalomanana dans les discussions initiées par le Groupe International de Contact. Le député Mémé est l’un des dirigeants du mouvement qui généralement fait part des décisions ou de l’avis du Président Ravalomanana durant les rassemblements des partisans de la légalité au Magro Ankorondrano ou durant ceux qui ont été tenus dans les périphéries dernièrement.

Yves Aimé Randrianarison vient ainsi s’ajouter à la liste déjà longue des légalistes qui ont été arrêtés par la HAT. L’on rappel en effet que plusieurs personnes sont encore soit détenues en prison soit mis sous résidence surveillé. C’est le cas du Premier Ministre Manandafy Rakotonirina, de Ihanta Randriamandranto, dirigeant du mouvement des femmes légalistes, de quatre parlementaires ainsi que de quelques militaires. L’arrestation de jeudi risque de rendre encore plus difficile la situation qui est déjà très tendue à Madagascar. La HAT démontre ainsi une fois de plus qu’elle cible le mouvement des partisans de la légalité. Elle vise surtout les dirigeants du mouvement dans le but de mettre fin au rassemblement. La question se pose sur la possibilité de tenir des négociations dans l’atmosphère qui règne dans le pays actuellement. Les légalistes n’avaient eu de cesse de demander la libération des légalistes détenus par la HAT, une requête que cette dernière ne semble pas porter attention, les arrestations se poursuivant jusqu’à aujourd’hui.

Marc Ravalomanana : le pays n’est pas encore indépendant (25 juin 2009)

Le Président Ravalomanana appelle la population à célébrer dignement les fêtes de l’indépendance. « Que chacun prenne conscience de ce qui se passe, que chacun prie pour le pays » a déclaré le Président au cours d’un appel en direct durant la manifestation des légalistes jeudi. Marc Ravalomanana a appelé la population à ne pas assister à la cérémonie organisée par la HAT. Les Malagasy ne peuvent pas se dire indépendant vu la douleur dans laquelle le pays vit. Madagascar et les Malagasy sont sous la coupe d’un pouvoir illégal a souligné le Président ; un coup d’Etat perpétré par une minorité qui a été soutenue par une petite frange de l’armée. La communauté malagasy est détruite, il n’y a plus de confiance même dans les familles. Nous ne pouvons nous dire indépendants que si la légalité et la constitution sont respectées a – t – il poursuivi.

La population demande le retour de la légalité et réclame sont retour au pays selon Marc Ravalomanana. Il va revenir a réitéré le Président et c’est une priorité.

Hafatry ny filoha Marc Ravalomanana - 26 Jona 2009 (1ere partie)

Hafatry ny filoha Marc Ravalomanana - 26 Jona 2009 (2è partie)

Brèves du Jeudi 25 Juin 2009

- Les représentants diplomatiques sont invités par la HAT pour la cérémonie du 26 juin, mais les informations parlent déjà qu’ils n’y assisteront pas. D’après des sources anonymes, le corps diplomatique s’était réuni mardi et a décidé de ne pas participer à cet évènement organisé par la HAT parce que les pays ne reconnaissent pas ce pouvoir. Rappelons que le corps diplomatique a été invité au cours de la cérémonie d’investiture de Rajoelina mais a boycotté la cérémonie. Les déclarations émises par la communauté internationale ont dénoncé le coup d’Etat qui a été commis dans le pays.

- La maison du directeur de la Radio Fahazavana a été perquisitionnée par des éléments armés jeudi. N’ayant rien trouvé dans la maison, les forces ont emmené la femme du directeur.

Hafatra an-tariby, Filoha Ravalomanana Marc, alakamisy 25 jona

Amin’izao fivorian’ny mpanohana ny ara – dalàna izao, manahoana daholo ianareo ao Ankorondrano ao.

Tena faly tokoa aho afaka mifandray mivantana aminareo amin’ity alakamisy ity hametrahako ny hafatra hilazako aminareo ny faniriako sy ny hetahetantsika rehetra ny hamerenana haingana ny filaminana sy ny ara – dalàna eto amin’ny tany sy ny fanjakana.

Iarahantsika mahalala hatrany fa tena mandalo fotoantsarotra ny firenentsika. Mijaly ny vahoaka malagasy,ary manjaka dia manjaka ny tany tsy misy fanjakana fa fanjakan’ny baroa. Ireo fampitahorana, fisamborana, ireo no mahazatra. Tena mahita aho, mahatsiaro an – tsaina ny vahoaka malagasy aty.

Vahoaka tia fandrosoana ny Vahoaka Malagasy ary manaja mandrakariva ny ara – dalàna. manantena sy miandrandra fatratra ny fotoan – dehibe izay hihaonantsika. Manome toky anareo aho ry Vahoaka Malagasy fa tsy maintsy tafaverina aty Madagasikara ary manao izay azo rehetra atao aho mba ahafahan’ireo firenena manampy antsika, mba ahafahan’ny vondrona SADC manafaingana izay fampihaonana sy fifampidinihana raha ilaina izany mba ahatonga ahy hiverina any Madagasikara.

Mahita aho ary mahatsapa fa mahatsiaro mangetaheta sy mahatsiaro ny fiverenan’i Dada haingana ny Vahoaka. reko dia reko ny antsonareo, miantso ahy hiverina haingana dia haingana an – tanindrazana arak’izay azo atao. Aza matahotra ianareo fa hiverina tokoa aho ary tsy maintsy tafaverina ary isan’ny laharam – pahamehana tsy maintsy atao izay. Nefa kosa misy asa tsy maintsy ataoko aty, tsy maintsy atrehako ankehitriny.

Ny zavatra misy amin’izao ry Vahoaka Malagasy, ianareo tonga marobe mivory eto, misy sahy milaza ve fa tena mahaleo tena Madagasikara amin’izao fahoriana mianjady amin’ny Vahoaka Malagasy izao ? misy sahy milaza ve fa afaka mankalaza ny faha 26 jona ? ary misy sahy milaza ve fa afaka ny Vahoaka Malagasy, tsy misy hanavahana ? Tsy misy sahy milaza izany.

Na ireo masoivohom – pirenena izay miasa aty Madagasikara aza dia milaza fa izy ireo koa tena hanao ankivy ilay lanonana hitranga io. Koa miantso ny Vahoaka Malagasy rehetra aho mba hijanona any an – tokantrano hitondra am – bavaka ny firenentsika ary indrindra indrindra handinin –tena ary hamantatra marina izay sitrapon’Andriamanitra fa mandalo fotoan – tsarotra ny firenentsika.

Eto am – pamaranana dia miteny aminareo ao, amin’ny maha rain’ny Vahoaka Malagasy ahy, niarahantsika nandre tsara ny valin’ny fivoriana an – tampony izay nataon’ny SADC fa ilaina dia ilaina aloha ary lalana tokony hizorana hialana nenina ny fifampidinihana. Ekena izany satria isan’ny fomba iray hanaingana ny olona raha ilaina, raha mety, raha mankasitraka daholo ny rehetra. Efa naneho izany aho tany am – piandohana ary mbola milaza aminareo fa tsy manaiky mihintsy ny horebirebena raha tsy manaraka tsara ny lalàm – panorenana sy manaraka tsara izay voasoratra araky ny communiqué navoakan’ny SADC. Mazava ny communiqué – any, miala nenina farany amin’ny fifanakalozan – kevitra sy fifampidinihana, afaka adidy amin’izay rehefa tsy manaiky an’izay.

Ny tiako marihina amin’izany dia izao. Voagejan’ny fitondrana tsy ara – dalàna ny firenena sy ny Vahoaka Malagasy ankehitriny, noho ny fanonganam – panjakana izay nataon’olom – bitsy nampian’ireo miaramila vitsy dia vitsy. Ny 26 jona anefa dia hiarahan – tsika mahalala tsara fa fankalazana ny fahaleovantenan’i Madagasikara sy ny fetin’ny fanafahana azy. Ahoana no afaka hankalazana ny fety raha ohatra ka tsy hajaina tsara ny fanohanana ny ara – dalàna. ahoana no hilazana fa afaka isika nefa mijaly sy fadiranovana ny fianakaivan’ireoo namantsika sy rahalahantsika, zokintsika, zandrintsika, zanaka.

Ry Vahoaka Malagasy, ianareo tonga marobe toy izao, ny hafatra tiako hapetraka aminareo dia izao, niezaka tamin’ny fomba rehetra isika ahatanteraka izany fampandrosoana haingana an’i Madagasikara izany. indrisy anefa sendra an’ireo diso lalana, ny mpanongam – panjakana. Rava, potika tanteraka ny toe – karena sy ny fiaraha – monina malagasy. Tsy mifampatoky intsony ny ao an – trano, ny mpiara – monina, tsy maintsy harenina izany. Manome fampanantenana anareo aho fa izany no lalana tsy maintsy hiasako sy hiaretako aty. Koa miantso ny Vahoaka Malagasy aho hanamarika am – pahendrena ny 26 jona amin’ny fo feno fitiavan – tanindrazana, samy handinintena, hivavaka ho an’ny firenena. Zava – dehibe apetraka aminareo izany izay mila dia mila tokoa ny fadinihantena ary mila dia mila ny fanajana ho an’ireo zay namoy ny ainy, naratra na ireo izay mbola mahatsiaro fangirifiriana noho ireo mpanongam – panjakana ireo. Dia handeha samy hijanona any an – tokantrano ka samy hivavaka manoloana ny zava – misy hiainantsika. Tsy afaka hilaza ho mahaleo tena isika raha izao no zavatra hiainan’ny Vahoaka Malagasy. Tsy afaka hilaza ho mahaleotena isika raha tsy miverina ny ara – dalàna sy ny manaja ny lalàm – panorenana. Koa mino aho fa samy hitandrina izay avokoa isika rehetra. Homba antsika mandrakariva anie Andriamanitra.
 
http://www.nivapas.com Annuaire
nivapas