dimanche 7 juin 2009

Hafatry i Madama Lalao Ravalomanana ho an'ny fetin'ny reny

07 JONA 2009

Misaotra an’Andriamanitra lehibe ny voalohan-teny amin’ity Alahady 07 Jona fankalazana ny Fetin’ny Reny ity.

Miarahaba manokana ny Reny Malagasy aho.
Ary faly miarahaba ny Vahoaka Malagasy rehetra manerana ny Nosy. Miarahaba ihany koa ireo Malagasy mieli – patrana eran’izao tontolo izao.

Raisiko izao vanim-potoana fankalazana ny Fetin’ny Reny izao, hilazako aminareo ny tena ato am-poko, ary hizarako hafatra mitondra fanantenana, na dia aty lavitra aty aza no misy ahy.

Tonga eo amin’ny kihon-dalana iankinan’ny hoavin’ity Tanindrazana malalantsika ity isika ankehitriny. Tsy mbola afaka amin’ny krizy izay mampijaly sy mampangirifiry ny Vahoaka Malagasy isika.

Vanim-potoana iray manokana eo amin’ny tantaran’ny Firenentsika izao. Ny safidy ataontsika tsirairay avy no mamaritra ny hoavintsika sy ny hoavin’ny taranaka mifandimby.

Tohina ny foko, ary tena malahelo aho amin’ny maha vady, reny, rahavavy, zanaka, ary Renin’ny Vahoaka Malagasy ahy. Tena feno ny foko, ka tsy hitako izay teny mahalaza ny fanaintainana sy ny fangirifirin’ny Vahoaka Malagasy, vokatr’iny fanonganam-panjakana iny.

Nitondra faisana avokoa ny rehetra - na lahy na vavy, na antitra na tanora, na mpianatra na mpiasa, na manana na tsy manana.

Feno ny foko mahare ny zava-manjo ny Vahoaka Malagasy mpiray Tanindrazana amiko. Tao ireo maty vokatry ny hetraketraka sy ny herisetra tsy am-peheverana. Miara miory amin’ny fianakavian’izy ireo aho.

Maro ireo renim-pianakaviana nitaraina tamiko fa miaina ao anatin’ny tahotra sy ny horohoro, ary mandry an-driran’antsy lava izao. Marobe toy izany ihany koa ny reny nilaza tamiko fa manahy mafy momba ny hoavin-janany, izay zara raha mianatra, vokatry ny ahiahy sy ny tebitebin-tsaina, ary ny tsy fahaloavana ny saram-pianarana. Mafy, tena mafy tokoa ny manjo azy ireo.

Reko ary tsapako ny fangirifirinareo sy ny fitarainanareo. Ren’izao tontolo izao koa izany. Nefa mahereza fa misy ny fanantenana.

Misy ny fanantenana, satria tsy manaiky lembenana isika, fa sahy mijoro miaro ny ara-dalàna, na eo aza ny ramatahora ataon’ny herim-pamoretana. Voaporofo izany tamin’ny herimpo nasehon’ny mpianatra sy ny vehivavy. Nanao fihetsiketsehana am-pilaminana izy ireo, nanohitra ny tsy maha ara-daląna ny fitondrana najoron’ireo mpanongam-panjakana, na dia teo aza ireo miaramila mirongo basy nampiasa herisetra taminy.

Tao koa ireo mpitari-tolona mahery fo. Tsy natahotra ny fandrahonana, ny fisamborana, ary ny fanagadrana tsy ara-dalàna izy ireo, fa nanentana ny tolona hatrany. Tao ireo mpiasam-panjakana nitokona, ho fanoherana ny fitondrana tsy ara-dalàna.

Ireny fihetsika mitory herimpo, fahaiza-mitarika, ary soatoavina mendrika ireny no antoky ny fanantenana. Ireny no afahana mampiroborobo ny demokrasia, ary manamafy ny firaisan-kina sy ny fampandrosoana rahampitso.

Vahoaka hendry, tia filaminana ary tia fandrosoana ny Vahoaka Malagasy. Hoy ny fitenindrazantsika hoe: “Ny saonjo iray lohasaha, tsy ilaozan’izay mamarara”.

Ambony anefa ny Fihavanana sy ny tombontsoam-pirenena. Koa mahatoky aho fa hahay hampitony ny ambompo ny tsirairay, ka hifanaja sy hanaja ny hasin’ny maha olona ny samy Malagasy. Izay no isan’ny lalana ivoahantsika amin’izao fahoriana mafy izao.

Vahoaka afaka ny Vahoaka Malagasy. Manana ny nofinofiny sy ny hetahetany, ary ny safidiny izy. Mendrika ny hiaina am-pilaminana. Mendrika ny handroso, toy ny any amin’ny firenen-kafa izy. Adidy sy andraikintsika ny mikatsaka ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana, ary ny rariny sy ny hitsiny.

Entanin’ny fanantenana sy ny fitiavan-tanindrazana isika, indrindra amin’izao an-katoky ny fankalazana ny Fetin’ny Fahaleovantena izao. Sahia mijoro hiara-mientana, hiray hina hamerina ny ara-dalàna. Ny fahombiazantsika amin’izany no miantoka ny fanatanterahana ny fikasantsika hampandroso ny Firenena, hanatsarana ny fari – piainantsika sy ny fari - piainan’ny taranaka mifandimby.

Ary ambonin’ireo efa voalaza rehetra ireo, dia mivavaha, ka aza mitsahatra fa ilay Jesosy Kristy no Tompo sy Mpamonjy, ka ny vavaka no manova zavatra.

Mahereza ry Vahoaka Malagasy fa momba sy tia antsika Andriamanitra!

Fidirana an-tariby, Marc RAVALOMANANA nandritra ny hetsika teo amin'ny Magro Ankorondrano - sabotsy 06 jona 2009

Première Intervention

Faly miarahaba anareo vahoaka tonga marobe toy izao

Tena zava dehibe tokoa ny ahafahako miteny sy miarahaba anareo amin’izao fotoana izao. Amin’izao miresaka aminareo izao dia aty Zimbabwe aho, mivory manatrika ny fivorian’ny COMESA zay fikambanana mitovy amin’ny SADC fa ny COMESA indray dia misy firenena 24 ao anatiny, nanasa ahy tamin’ny fomba ofisialy hanatrika ny fivoriana hijery manokana momba ny raharahan’i Madagasikara, koa dia hisaorako manokana ny firenena Zimbabwe sy filoham – pirenena Zimbabwe. Hoy aho aminareo, ny firenen – drehetra dia manohana antsika ary mahatsiaro toy ny anabavy sy rahalahy tokoa izy ireo amin’ny fikarakarany sy ny fandraisany anay. Koa dia ampitaiko aminareo izany ry Vahoaka Malagasy, ianareo izay tonga mivory marobe eto amin’ny Magro amin’izao fotoana izao.

Ny zavatra tsy azo adinoina koa dia ny fisaorana anareo tonga marobe ohatr’izao. Misaotra satria hita tokoa ny fitiavan – tanindrazana asehonareo, ny fitiavana ny namana ary indrindra indrindra ny fitiavan – janaka satria ny ho avin’ity firenena ity no tsinjovintsika fa tsy ny amin’izao fotoana izao. Misaotra betsaka ry Vahoaka tonga marobe toy izao.

Ny ny zavatra tiako marihina amintsika izao dia ny fandraisan’ny amerikana ao amin’ny Maison Blanche amin’izao ny iraka manokana tonga any nifampiresaka sy nifampidinika amin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Maison Blanche any Washington any Etats – Unis, manampy antsika tokoa ny amerikana ary efa tena mahatsiaro izy fa tsy mandeha amin’ny laoniny intsony ny fandehanan’ny firenena ary toy ny fanjakana tsisy mpitantana intsony i Madagasikara koa dia maniry dia maniry izy ny hiverenan’ny amin’ny laoniny ny ara – dalàna, ny hamerenana indray ny lalàm – panorenana ary indrindra indrindra ny hamerenana ny Président hiverina aty Madagasikara mba hampisy fandriam – pahalemana sy filaminana ny vahoaka.

Koa maniry tokoa aho raha maniry amin’izao fetin’ny reny izay ho avy rahampitso izao, miarahaba anareo reny sahady aho androany, zava – dehibe loatra ny fahafahako miresaka mivantana aminareo, koa mbola averiko ihany tsy manadino tsy manalavitra anareo mihintsy aho, fa manao arak’izay azo atao izahay aty ary tsy mipetraka mihintsy ary manamafy orina hatrany amin’ireo firenena izay tia an’i Madagasikara.

Malahelo sy tena hita fa sahiran – tsaina mihintsy ireo miara – dia amintsika satria firenena mitraka i Madagasikara nahavita fampandrosoana haingana sy dingana lehibe saingy tao anatin’ny fotoana fohy dia nisy an’iny coup d’Etat iny. Fa na izany aza tsy atao mahakivy izany, fa mahatoky isika fa matoa mbola nomen’Andriamanitra tombon’andro, nomen’Andriamanitra saina, nomen’Andriamanitra fahendrena sy hafanam –po dia mba ahafahantsika manarina ireny zavatra tsy nety rehetra ireny. Koa dia misaotra betsaka, misaotra betsaka amin’ny fahatongavanareo marobe toy izao.

Hoy ao aminareo, tohizo ihany ny ezaka ataontsika rehetra miaraka, satria tsy maintsy mbola manatrika ny fivoriana toy izao aho. Mila manatrika fivoriana indray aho manomboka androany, rahampitso ary amin’ny herin’andro iny. Ny antony mahatonga izany dia ataoko aty izay tokony hanampiana an’i Madagasikara, ka hoy aho aminareo hoe manatrika ny fivorian’ny COMESA hidinika momba an’i Madagasikara sy hanampiana an’i Madagasikara. Misy firenena 24 ao anatin’izany COMESA izany.

koa dia hatreo indray aloha izany.Deuxième intervention

Isika tsy irery akory ny vahoaka malagasy, manara – maso sy mijery antsika akaiky ny firenen – drehetra ary izany no mahatonga ahy asain- dry zareo aty Zimbabwe amin’ny fivoriana aty ankehitriny hijery izay fomba hanampiana an’i Madagasikara ny firenena aty amin’ny faritra COMESA. Tsy manana filohan’ny repoblika hafa i Madagasikara afatsy i Président Ravalomanana ihany koa izany no mahatonga ahy mamonjy fivoriana officielle.

Te hilaza aminareo aho hoe io fitondrana sandoka sy mpandroba fahefana io, tsy ahavita na inona na inona eo mihintsy io akory, mampijaly ny vahoaka sy mampahory ny vahoaka malagasy fotsiny. Ary tsy fombantsika malagasy mihintsy ireny hoe maka an – keriny ny fahefana ireny. Atao ahoana moa fa dia izao no mitranga. Ka dia hoy aho aminareo hoe manana faharetana ry Vahoaka Malagasy fa tsy maintsy tafarintsika amin’ny laoniny ny fiainana. Tsy maintsy tafaverina ny fandriam – pahalemana ary tsy maintsy manaja ny ara - dalàna sy ny lalàm – panorenana. Izay no fanirian’ny firenen – drehetra eran – tany ankehitriny. Koa izay no hametrahako hafatra farany aminareo hoe tongava maro foana mivory toy izao, aza manaiky izay négociation etsy sy eroa, izaho tsy manaiky izany négociation izany raha tsy tafaverina any Madagasikara aloha aho.

Koa dia mbola averiko ihany, isika rehetra tsy maintsy miasa miaraka, izaho aty tsy mipetraka mihintsy fa mitety an’ireo firenena rehetra. Hatrany Etazonia izao dia efa nandefa iraka manokana aho hiresaka mivantana amin’ny fitondrana amerikana izay manohana tanteraka antsika, ny firenena eropeana ary indrindra ny firenena afrikana. Koa dia manantena aho fa dia samy hanao izay efany daholo ireo firenena ireo hampiverina amin’ny laoniny ny fandriam – pahalemana, hamerenana ny ara – dalàna aty Madagasikara ary indrindra indrindra ny hanajana ny lalàna satria fanjakana tsy misy lalàna ny aty Madagasikara fa fanjakan’ny baroa ankehitriny. Samy manao izay saim – patany dia mangalatra ny fananan’ny sasany dia mamono olona dia manimba ny fananan’ny hafa, izay no zava – misy, mahamenatra.

Koa dia mametraka ny veloma ho anareo mianakavy.

La HAT se dégrade de l’intérieur (06 Juin 2009)

Les légalistes étaient réunis en grand assemblée samedi. La mobilisation a été lancée sur un ton de défi à la HAT. Andriamiseza n’a pas manqué de relever les discordances au sein de l’autorité de transition. La HAT ne mérite pas que les légalistes gaspillent de la salive pour la critiquer a t – il lancé, c’est une autorité qui ne tient plus debout, ils se critiquent déjà entre eux. Une remarque qu’il a faite en rapport avec l’ « opération de constatation » effectuée au sein de la société ALMA de mardi. Cette opération militaire a été conduite par Alain Ramaroson, un membre de la HAT, au cours de laquelle opération, les militaires ont emporté des produits de la société ont rapporté des employés de ALMA. Dès le lendemain, la ministre de la justice de la HAT a déclaré qu’aucun mandat de perquisition n’a été délivrée pour cette opération, le chef d’Etat Major quand à lui a mentionné que les militaires qui avaient effectué l’opération n’étaient pas de « ses militaires ». Même le Premier Ministre de la HAT a critiqué les membres de la HAT et a déclaré que les membres de la HAT sont en train d’usurper leur travail (le travail du gouvernement). La HAT se déchire de l’intérieur selon les légalistes et est en train de faire du mal à la population. Andriamiseza a réclamé le retour de Ravalomanana pour reprendre en main le pays et le remettre sur pied. Une déclaration accueillie avec ferveur par les milliers de légalistes rassemblés au Magro samedi. C’est Madagascar tout entier, la population, les parlementaires qui réclament le retour de Ravalomanana a déclaré Andriamiseza. Le député Zafilahy de soutenir que 8 personnes sur 10 s’accordent sur le fait que seul le retour de Ravalomanana peut ramener à l’amélioration de la situation et à la reprise de l’économie. Les légalistes ont manifesté samedi leur disposition à accueillir le Président, pour dire qu’ils n’attendent plus que lui.

Le seul Président officiel (06 juin 2009)

Marc Ravalomanana est intervenu deux fois lors de la manifestation des légalistes de Samedi. Il a annoncé qu’il participe à la réunion officielle du COMESA et participera à d’autres réunions la semaine à venir afin de trouver de l’aide pour soutenir Madagascar dans le retour de la légalité. Il n’agit pas seul, des émissaires sont parfois envoyés pour discuter avec les responsables d’autres pays. Il a annoncé samedi qu’il a envoyé quelqu’un pour parler avec des responsables de Washington. Plusieurs pays soutiennent Madagascar pour rétablir la légalité a souligné le Président.

Marc Ravalomanana a par ailleurs insisté sur le fait qu’aucune négociation ne devrait être initiée tant qu’il ne sera pas de retour au pays. Il a appelé la population à renforcer les mobilisations et de promettre. Le Président n’a pas manqué de souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les mères malagasy.
 
http://www.nivapas.com Annuaire
nivapas