samedi 28 mars 2009

Fanambaran'Andriamatoa Marc Ravalomanana 28 martsa 2009

Ry Vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana,

Miarahaba anareo amin’izao ankatoky ny fankalazantsika ny tsingerintaonan’ny faha 29 martsa 1947, tolom – panafahana nataon’ireo zoky ray amandrenintsika 62 taona lasa izay. Mbola misy amin’izy ireo miara miriaria mahita ny zava – misy ankehitriny, ireo tapa – porohana sisa tsy may, ireo akanga sisa nanamborana.

Ianareo bekotro maro olatra, misaotra anareo izahay nohon’ny tolona nataonareo ho fanafahana ny tanindrazana malalantsika ity. Mankasitraka anareo izahay nohon’ny hafanam – po, ny fijoroana, fahasahiana ho an’ny taranaka fara aman – dimby.
Mamelà ahy ianareo mba hitodika amin’izy ireo ankehitriny, vanin’andro lehibe sarobidy amin’izy ireo tokoa mantsy izany fahatsiarovana ny tsingerintaona faha 29 mars izany. Aza matahotra ianareo fa ho jerena manokana izay mbola azo hanampiana sy izay azo atao rehetra amin’ny andro sisa mbola hiainanareo.

Mitodika amintsika ankehitriny kosa ary aho ankehitriny. Raha niady mafy izy ireo, nahafoy ny ainy, ary indrindra indrindra nijoro ho lehilahy sy vehivavy, mahita ny zava – misy ankehitriny, miaina zao vanin’andro iainantsika ankehitriny izao, malahelo, misento. Aiza ho aiza no tena fitiavantsika ity tanindrazana malalantsika ity.

Ry vahoaka Malagasy, asehoy ny tena fitiavantsika, mijoroa, misehoa, tiantsika loatra ity firenentsika ity, mamintsika loatra ry malagasy. Fantantsika fa misy dia misy ireo mpanao arira, ireo diso lalana, ireo nania, nefa tonga amin’ilay fitenenana manao hoe ny omby indray mandry hono tsy indray mifoha ary saonjo iray lohasaha tsy hilaozan’izay mamarara, koa havereno ny fifankatiavantsika malagasy. Asehoy fa fianakaviambe iray ihany isika.

Faly aho, faly isika mianakavy satria am – pamendrehana tanteraka no hankalazaintsika izany tantara anankiray tsy azo kosehina ao am – pon’ny malagasy izany.

Misaotra an’Andriamanitra isika fa be ireo olona tia tanindrazana. Ianareo zao, isika rehetra izay mihaino sy manaraka ny fandehanan – draharaha eto amin’ny tany mamintsika ity. Fantatro, fantantsika rehetra fa mandia fotoan – tsarotra ny firenentsika ankehitriny, tsy mifankaiza firy ny zava – misy 62 taona lasa izay. Ny endrika fotsiny no samihafa, ny fotoana no aty aoriana fa ny fanagejana indray no tadiavin’ny sasany ho atao ary ny fizarazarana hanjakana no kendren’ny sasany.

Mahatoky aho, mahatoky isika fa hijoro hatramin’ny farany, hanao arak’izay ato atao mba ahafahantsika mampandresy ny fanamafisana ny demokrasia, ny fankatoavana tanteraka ny lalam – panorenana ary indrindra indrindra ny fanajana ny lalàna velona misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana mba hiadanan’ny vahoaka, hamerenana ny filaminana sy fandriam – pahalemana.
Antso no ataoko, aoka isika samy hiheno ny feon’ny fieritreretana amin’ny fitiavan – tanindrazana hananatika. Tsy tombontson’izao velively ny fandrobana fananan’olona, ny fandorana ny fananam – panjakana sy ny fananan’olon – tsotra. Tsy ny tafondro sy ny basy no hangalana an – keriny ny fahefana fa aoka re mba samy hanaja ny lalam – panorenana, hanamafy ny demokrasia. Mahatoky aho, mino aho fa ampy dia ampy ho lesona ho an’ny ho avy ny zava – mitranga ary izao fahamaroanareo marobe izao tsy hijanona mihintsy.

Miantso anareo aho, mamporisika anareo aho, mankahery anareo aho, fihetsika maha te hidera, fahasahiana hiaraha – mahita izao ataonareo izao, aza manaiky ny hiverenan’ny fangejana ity firenentsika ity intsony. Lavo ankitsirano ny fampiadiana sy ny fizarazarana hanjakana. Tandremo dia tandremo ry Vahoaka Malagasy. Tsy maintsy ataontsika izay ahafahana maneho haingana ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Tsy maintsy ataontsika ny famerenana indray ny fiainam – pirenana ary tsy maintsy ataontsika ny famerenana indray ny fiainam – pirenena ary tsy maintsy ataontsika ny fampandrosoana haingana sy maharitra ity firenena malalantsika ity mba hamaranantsika hatramin’ny farany ny fahantrana misy eto Madagasikara.

Aoka re isika amin’izao fotoanan’andro iainantsika izao hahatsapa fa dia efa noraisin’ireo firenena matanjaka ho modely Madagasikara amin’ny fampandrosoana. Indrisy anefa hoy aho aminareo.
Koa ny fankalazantsika ny 29 martsa rahampitso alahady, andro izay atokantsika hitondrana am – bavaka ny firenentsika ary indrindr’indrindra andro hanakinantsika amin’ny Andriamanitra marina ny fiainan’ity firenena malalantsika ity, miantso anareo aho ry Malagasy, miantso antsika, aza avela ho raraka an – tany re ireo tolom – panafahana nataon’ireo zoky ray aman – dreny teo aloha, aza avela ho raraka an – tany re ireo voninahitra an – tsobika izay azontsika nandritra izay 7 taona – 8 taona niarahana izay.

Ry Vahoaka Malagasy,

Ato am – poko mandrakariva ny fahatsiarovana antsika rehetra, ato am – poko mandrakariva ny afo miredareda tia hampandroso haingana an’i Madagasikara. Tsy ho sandaiko vola na atakaloko izay harena ny fitiavako ny Vahoaka Malagasy sy ny fitiavako ny fireneko. Aza matahotra, ianareo fa tsy ho ela dia heverina aho, hiaraka isika, miasa miaraka no fahombiazana. Ny vavaka asandratrareo, ny fihetsika mendrika maha Malagasy antsika ataonareo, zava – dehibe eo anivon’izao tontolo izao izany. Tohizo, hamafiso izao hetsika ataontsika izao ho ren’izao tontolo izao fa tsy hanaiky mihintsy ny Malagasy raha tsy tafaverina amin’ny laoniny ny ara – dalàna. Mamerina indray aho fa ny akanga maro tsy vakin’amboa, ny mitabe tsy lanin’ny mamba, ka tongava maro ary, hamafiso hatrany izao hetsika hataonareo izao, ho ren – tany, ho ren – danitra fa mifankatia ny Malagasy, tsy hanaiky lembenana intsony ny Malagasy. Hiady hatramin’ny farany ny Malagasy mba ahatonga ny taniny tsy hisian’ny fanagejana intsony indray, mba ahatonga ny taranany rahatr’izay ho lasa taranaka vanona, mendrika ny firenena malagasy.

Andriamanitra tompon’ny fahefana rehetra anie manana fahasoavana manana amby ampy hamindra fo antsika, hitahy antsika ary hanao izay ahatanteraka, izay ahasoa ny Malagasy rehetra.

Homba antsika Mandrakariva anie Andriamanitra.

Appel au "Leadership" et aux "seven Habits"

Ceci est un appel à nous, dans tout Madagasikara, qui sommes passés par les formations en « leadership » et aux « seven habits of highly effective people » :
 • Les hauts cadres fonctionnaires et du secteur privé
 • Les hauts gradés militaires, de la gendarmerie et de la police
 • Les responsables régionaux et communaux
 • Les chefs Fokontany
 • Les particuliers
C’est dans les moments difficiles qu’on reconnaît les vrais leaders et les personnes efficaces.

C’est le moment de nous lever pour défendre notre pays et de se battre contre l’arbitraire et l’anarchie, l’illégalité, le terrorisme, le vol de l’argent public, l’aliénation des choix du peuple par la force et les armes, l’incompétence.

Où voulons nous aller ?

Nous devons mener une bataille pour rétablir l’ordre constitutionnel, la légalité et la légitimité ainsi que les valeurs Malagasy.

Les Priorités :
 • Empêcher les auteurs du coup d’état d’utiliser l’argent public. En voulant éliminer arbitrairement les institutions de contrôle de l’exécutif, ils veulent faire main basse sur l’argent public. En effet, cet argent doit être utilisé suivant un programme de travail (PGE) dans le cadre d’une loi (loi de finance) voté par des représentant du peuple et son utilisation contrôlée par eux. C’est l’argent du peuple et le peuple ne les a pas autorisé à toucher à cet argent.
 • Mener une campagne de communication efficace et agressif pour rallier la masse silencieuse et conforter au niveau national et international l’image de « voyous » des putchistes.
 • Neutraliser les forces armées rebelles et amener les forces armes légalistes à défendre la constitution, la légalité, la légitimité et le choix du peuple.
Comment faire ?
 • Nous devons conduire les fonctionnaires à ne pas devenir les complices des putchistes. Les cadres supérieurs des fonctionnaires doivent amener leurs collègues à REFUSER de collaborer et à rejoindre les manifestants de la place de la démocratie.
 • Les hauts gradés militaires, de la gendarmerie et de la police doivent s’examiner intérieurement (pourquoi ils ont voulu devenir militaires, gendarmes ou policiers ?) et être conscient de leur MISSION. Ils doivent afficher leur conviction et leur foi en cette mission et mener leurs frères d’armes à rétablir l’ordre constitutionnel et la légalité. Soyez courageux et FIER. Ho an’ny Tanindrazana.
 • Nous sommes tous des agents de communication. Chacun de nous en tant que leader a le devoir d’expliquer à ceux qui nous entoure la justesse de notre cause. Chacun de nous qui a un accès à tous types de canaux médiatiques doivent les utiliser.
 • Les services de communication des ministères ainsi que de toutes les autres institutions doivent être utilisés pour diffuser les messages véhiculés dans cette bataille pour le rétablissement d’un état de droit. Tous les supports doivent être utilisés. Les Chefs Fokontany doivent particulièrement être actif, notamment en milieu rural.

Rendez vous à Ambohijatovo

TIM ne participera aux assises nationales que sous deux conditions

Le porte-parole du TIM a annoncé que le parti ne participera aux assises nationales organisées par la HAT que sous deux conditions : le retour du Président Ravalomanana, et l’organisation par une entité neutre comme la SADC, les Nations Unies, ou le FFKM. Les assises sont prévues pour le 2 et 3 avril prochain.

La libération des prisonniers politiques

Selon le régime en place, la libération des prisonniers politiques se fera par vague, ce qui a irrité les prisonniers politiques placés sous surveillance à l’Hôtel Gasy. Une première liste de 28 noms est sortie hier après la grâce présidentielle annoncée par Andry Rajoelina samedi. Ceux qui ont bénéficié de la libération hier ont préféré rester pour attendre la libération des autres. Le Général RANDRIANAFIDISOA, arrêté en 2006 pour tentative de coup d’Etat contre le Président Ravalomanana, a déclaré à la presse que malgré le fait que la HAT ne soit en place que depuis quelques jours, elle ne tient déjà pas sa parole et s’adonne aux mensonges. La ministre de la justice de la HAT a été particulièrement visée par les politiciens. Voninahitsy Jean Eugène a fait remarquer que des grands bandits criminels ont bénéficié de la grâce au détriment d’autres détenus politiques.

le salaire pour ce mois de mars ne sera pas payé à temps

Le ministre des finances de la HAT a déclaré hier qu’il n’y aura pas de hausse de salaire des fonctionnaires cette année. Par ailleurs, il a fait remarquer que le salaire pour ce mois de mars ne sera pas payé à temps parce qu’il n’y a pas assez de fonds disponibles dans les caisses de l’Etat.

Un grand rassemblement se tiendra aujourd'hui sur la Place de la Démocratie

Le stade a accueilli plus de 13 000 personnes hier, et le mouvement s’étend dans plusieurs régions.

Outre la manifestation de d'aujourd'hui, un appel à une grève générale à partir de lundi a été lancé. D’après un représentant des collectifs des enseignants venu à Ambohijatovo, tous les établissements scolaires vont fermer à partir de lundi. Les fonctionnaires ont été appelés à bloquer la machine administrative. L’ultimatum des fonctionnaires pour le départ de Andry Rajoelina touche à sa fin hier soir.

De nouveaux heurts ont éclaté à Analakely au sortir des manifestants d’Ambohijatovo. Des pro-Rajoelina ont attendu les manifestants sur l’esplanade Analakely.

Les forces de l’ordre (Gendarmerie Nationale et Police Nationale) étaient déjà positionnées sur la place du 13 mai, mais n’avaient pas dispersé les manifestants pro-Rajoelina. Des échanges de tirs de pierres ont eu lieu, les forces de l’ordre sont intervenues quelques minutes plus tard pour faire disperser la foule.

Une quinzaine de personnes ont été blessés depuis lundi dans les affrontements entre les deux groupes.

29 Mars 1947

Les révélations, d'après www.youtube.com/user/Mpandinika

Le retour de La Françafrique, le groupe Bolloré va reprendre le Groupe TIKO

C'est déja confirmé que le groupe Bolloré va reprendre le Groupe TIKO, le fleuron de l'agroalimentaire malgache sera attribué à l'ami intime de Sarko.Il y aura un semblant de procès pour non paiement de certains impôts et toute la clique et le groupe sera vendu aux Français.

Notons également que Total a déja signé un accord avec la compagnie Madagascar Oil S.A. portant sur l'acquisition d'une participation de 60 % dans le permis de Bemolanga.

Nous peuple malgache levons nous contre cette nouvelle forme de colonisation.
 
http://www.nivapas.com Annuaire
nivapas